Na stránke používame súbory cookie.

Doprava a platby

1. Spôsob platby - platba pri prevzatí tovaru  

Dobierkovú úhradu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi, ktorý zabezpečuje doručenie (Kuriérska spoločnosť alebo pracovník predávajúceho). Podrobné informácie o platobných podmienkach a vrátení platby nájdete v Obchodných podmienkach. 

2. Doprava a osobný odber

Objednaný tovar bude pripravený k odoslaniu do 2 pracovných dní (najneskôr však do 7 pracovných dní) od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania platby na účet predávajúceho. Pri preberaní tovaru je potrené skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zjavného poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej spoločnosti, resp. s pracovníkom predávajúceho protokol o škode a tovar nepreberajte. Následne tovar písomne reklamujte. 

a) Doručenie kuriérskou spoločnosťou alebo pracovníkom predávajúceho na adresu

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na Vami uvedenú poštovú adresu. Zásielka Vám bude doručená do 2 pracovných dní od podania. O expedícii tovaru budete informovaní prostredníctvom e-mailu. Poplatky za doručenie: Doručenie tovaru na dobierku – 6,00 EUR  

b) Osobný odber 

Objednaný tovar si môžete prevziať aj osobne zo skladu Peter Lukács - FIREND, Heďbeneéte 437, Kútniky, 929 01 Dunajská Streda podľa vzájomnej dohody telefonicky alebo emailom.

Obchodné podmienky - VIII. Záruka, reklamácie

Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Reklamáciu uplatnite na adrese: info@firend.sk. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné). Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: 
Peter Lukács - FIREND, Heďbeneéte 437, Kútniky, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.